Hoặc bằng:

Danh sách máy chủ

Kết nối

NẠP THẺ BẰNG THẺ CÀO

Thẻ 0 = 0 KNB Web

1 KNB WEB = KNB trong Game


CHUYỂN KNB VÀO GAME

Thẻ 0 = 0 KNB Web

1 KNB WEB = KNB trong Game


CHUYỂN KNB MỜI BẠN VÀO GAME

Thẻ 0 = 0 KNB Web

1 KNB WEB = KNB trong Game